Parshas VaEschanan – Tish’ah BeAv 5769 – P’shat and Drash in Eretz Yisrael

by | Devarim, Moadim, Weekly Parsha

Rabbi Moshe Eisemann's Shiurim
Rabbi Moshe Eisemann's Shiurim
Parshas VaEschanan – Tish’ah BeAv 5769 – P’shat and Drash in Eretz Yisrael
/