Parshas TeTzaveh 5772 – “War” in the Bais HaMikdash

by | Shemos, Weekly Parsha

Rabbi Moshe Eisemann's Shiurim
Rabbi Moshe Eisemann's Shiurim
Parshas TeTzaveh 5772 – “War” in the Bais HaMikdash
Loading
/