Parshas Ki Savo 5771 – What! No gravity?

by | Devarim, Weekly Parsha

Rabbi Moshe Eisemann's Shiurim
Rabbi Moshe Eisemann's Shiurim
Parshas Ki Savo 5771 – What! No gravity?
Loading
/