Parshas Devarim 5769 – Devarim 1:1: A Very Exciting Pasuk!!

by | Devarim, Weekly Parsha

Rabbi Moshe Eisemann's Shiurim
Rabbi Moshe Eisemann's Shiurim
Parshas Devarim 5769 – Devarim 1:1: A Very Exciting Pasuk!!
/