Parshas Re’ah – 5768 – A Yid is a Sefer Torah

by | Devarim, Weekly Parsha

Rabbi Moshe Eisemann's Shiurim
Rabbi Moshe Eisemann's Shiurim
Parshas Re’ah – 5768 – A Yid is a Sefer Torah
Loading
/